border

Obsah

> Úvodní informace k nabídce MŠ speciální
Plavecká průprava
> Využití i-Padů
Muzikoterapie
Využití trampolíny
Tvoření z keramické hlíny
Snoezelen
Strukturované učení
Logopedie
Canisterapie
Doplňkové akce
Kontakty

Nabídka MŠ speciální

MŠ speciální zajišťuje předškolní vzdělávání dětem s různým druhem a stupněm zdravotního postižení a znevýhodnění - dětem s vadami řeči, poruchou autistického spektra, tělesně i mentálně postiženým, dětem s kombinovanými vadami. Uplatňujeme individuální přístup, využíváme pomoc asistenta pedagoga, spolupracujeme se zákonnými zástupci dětí, s odbornými pracovišti i institucemi. 
S dětmi pracujeme formou prožitkového kooperativního učení. Děti jsou vzdělávány pomocí individuálních výchovně vzdělávacích plánů a v souladu se školním vzdělávacím programem. Při výuce využíváme různé druhy terapií a velké množství kompenzačních a didaktických pomůcek.

 

 

 

 

 

 

> zpět na obsah

Plavecká průprava:

MŠ speciální nabízí dětem návštěvu lekcí plavecké průpravy. Děti mají možnost jednou týdně navštěvovat plavecký stadion, kde na ně čekají zkušené lektorky plavání. Tyto lekce mají pozitivní vliv na rozvoj psychomotoriky dítěte, rovnováhy koordinace pohybů a orientačních schopností, posílení imunitního systému a celkové odolnosti organismu. Děti se naučí spolupracovat, soustředit, jsou bystřejší. Během několika lekcí se děti nebojí položit na vodu, polít si hlavu a ti odvážnější se i potopit. Děti, které kurz navštěvují, jsou i díky citlivému přístupu lektorek z plavání doslova nadšené.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Využití i-Padů:

i-Pad je multimediální počítač s dotykovým ovládáním typu tablet. Umožňuje nám zajímavým způsobem doplnit a rozvinout klasickou předškolní výchovu, především v posledním ročníku, kde jsou děti připravovány na přechod do školy. Pomáhá nám hravým a efektivním způsobem zapracovat např. na poznávání barev, tvarů, přiřazování nadřazených a podřazených pojmů, vnímání odlišností základech počítání nebo na rozvoji logických a analytických dovedností.

Pro handicapované děti může být počítač nejen pomocníkem při jejich dalším vzdělávání, ale je mnohdy hlavním prostředníkem v komunikaci s okolím, pomáhá rozvíjet jemnou motoriku, smyslové vnímání, paměťové a řečové schopnosti dětí. 

 


 > zpět na obsah

Muzikoterapie:

Muzikoterapie je terapeutický přístup, který využíváme při působení hudby a zvuků na děti. Může být receptivní – využívat tedy poslechu hudby nebo nejrůznějších zvuků, ale i ticha. Tato forma muzikoterapie umožňuje řešit psychosomatické potíže, snižovat pocit strachu a úzkosti, zmírňuje napětí a bolest, rozšiřuje představivost dítěte, zlepšuje hudební vnímání, rozvíjí komunikační schopnosti, učí dítě naslouchat sobě a svému okolí, umožňuje dítěti relaxovat.
Druhou formou je aktivní muzikoterapie, která vyžaduje aktivní účast dítěte – zahrnuje tedy zpěv či různé použití hlasu, hru na různé rytmizační nástroje, hru na tělo. Aktivní muzikoterapie podněcuje aktivitu dítěte, jeho představivost a tvořivost, zlepšuje komunikační dovednosti, přináší mu pocity úspěchu, radosti a zvyšuje jeho sebevědomí a celkově tak přispívá ke zlepšení psychické a somatické stránky dítěte.
Při muzikoterapii využíváme různé hudební nástroje, které jsou vhodné pro naše děti. Mohou to být i netradiční věci, které si děti vyberou a za hudební nástroj přijmou.
 

Tvoření z keramické hlíny:

Práce s keramickou hlínou přispívá k rozvoji jemné motoriky, pomáhá rozvíjet smyslové vnímání, podněcuje představivost dítěte, přináší dítěti pocity radosti a úspěchu.
Děti s keramickou hlínou pracují rády. Ve škole je i keramická pec, takže výrobky mohou i glazurovat. 
 

Využití trampolíny při cvičení a relaxaci:

Trampolínu využíváme jako součást speciálně pedagogické péče při cvičení a relaxaci dětí s různými typy postižení z hlediska individuálního i skupinového (klima ve skupině, motivace). Její využití je vynikající pro fyzickou i psychickou relaxaci za účasti sluchové, zrakové, hmatové, čichové stimulace a také z hlediska polohy těla. Máme ji umístěnou přímo ve třídě a její využití je pro děti neomezené.
Skákání na trampolíně je výbornou aktivitou pro handicapované děti, především s DMO, Downovým syndromem či pro malé autisty. Tato aktivita je s úspěchem využívána i při rehabilitačních cvičeních u těžce pohybově postižených jedinců.
 

Snoezelen:

Je speciálně upravená místnost, ve které lze využít technického vybavení k multismyslové stimulaci ( bublinkové vodní sloupy, hvězdné nebe, projektory s olejovými nebo tematickými kotoučky, optická vlákna, aroma lampa, zrcadlová stěna, speciální pohodlný měkký nábytek, závěsná houpačka, polštářky a další). Pomůcky slouží ke stimulaci smyslů nebo k relaxaci.
 
 
 
 
 
 
 
 

Tento princip vzdělávání je uplatňován u dětí s poruchou autistického spektra (PAS), ale je i přínosem pro děti s hyperaktivitou, s mentálním postižením, s poruchou komunikace.

Základní principy strukturovaného učení jsou:
1. Individuální přístup
2. Strukturalizace (struktura prostoru, času, činností)
3. Vizualizace (předměty, fotografie, obrázky)
Pomocí struktury se vnesou jasná pravidla, dojde ke zviditelnění posloupnosti činností a jednoznačnému uspořádání prostředí, ve kterém se dítě s PAS pohybuje. Režim dne je znázorněn pomocí konkrétních předmětů, fotek nebo obrázků. Je tak zajištěna struktura času a předvídatelnost činností, které děti čekají. Napomáhá dětem porozumět tomu, co se od nich očekává.
Jelikož každé dítě má problém s komunikací, využíváme metod alternativní a augmentativní komunikace.
 
 
 
 
 
 
 

Logopedie: 

Vzhledem k tomu, že jsme mateřská škola speciální, našimi klienty jsou velmi často děti s vadou řeči a narušenou komunikační schopností. V některých případech je to základní diagnóza, ale velmi často je to problém vyplývající z jejich základního zdravotního postižení (děti s diagnózou dětský autismus, opožděný psychomotorický vývoj, dětská mozková obrna a další). Proto mají děti v naší MŠ pravidelnou logopedickou péči. Tuto péči zajišťuje paní logopedka při kolektivní logopedii, kdy děti hravou formou provádí dechová cvičení, cvičení mimických svalů, čelistí, artikulace rtů, jazyka, hlasová cvičení a cvičení k rozvíjení fonematického sluchu. Dále dětem a jejich rodičům nabízíme, v rámci logopedické prevence, i individuální logopedickou péči.

> zpět na obsah

Canisterapie:

Děti ve školce navštěvuje bernský salašnický pes Indy s terapeutkou Martinou. Je to velký pomocník při rehabilitačním cvičení dětí s těžkým tělesným postižením, kdy dochází prostřednictvím zvířecího kamaráda k uvolňování spazmů. Také pro děti s diagnózou autismu je Indy velkým přínosem. Pes zde plní roli prostředníka mezi nimi a ostatními. Neméně důležitý je pro všechny děti přínos preventivní. Děti se naučí rozeznávat komunikační signály, které psi běžně používají. Celkově děti na Indyho velmi dobře reagují a na jeho návštěvu se vždy těší.

 

 

 

 

 

 

 

> zpět na obsah

Doplňkové akce a nabídka mateřské školy: 

> Pravidelné návštěvy divadelních představení pro děti v Městském divadle v Kolíně a v Městském kulturním domě v Kolíně
> Návštěvy knihovny, výstav v MKD Kolín
> Spolupráce a návštěvy stanice záchranné služby, hasičů, městské policie
> Spolupráce a návštěva útulku pro psy
> Pravidelná účast na zimní a letní paralympiádě v Kolíně
> Zapojení do osvětové akce př. Světový den autismu
> Oslavy narozenin a svátků dětí
> Pravidelné setkání a vánoční besídka pro rodiče
> Indiánský den, Čarodějnický den, Oslava dne dětí, Karneval
> Výroba drobných dárků k různým příležitostem (prezentace práce MŠ)
> Plavecký kurz
> Návštěva dopravního hřiště (jízda na koloběžkách, kolech, motokárách)
> Canisterapie
> Využití relaxačního a stimulačního pokoje Snoezelen
> Hry a pohybové cvičení ve školní tělocvičně (skákání na trampolíně, jízda na bibikárách)
> Práce s výukovými programy na I-padu

Naším hlavním cílem je účinná pomoc dětem s postižením a jejich rodinám.

> zpět na obsah

Kontakty:

Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, příspěvková organizace
Kutnohorská ulice 179, 280 02 Kolín IV

Tel: 724 126 334 (přímý telefon do školky)

Vedoucí učitelka: Bc. Marie Rybářová