border

Speciální mateřská škola v Kolíně

Obsah:

Základní informace o MŠ
Třídy
Kontakty

Základní informace o MŠ

Mateřská škola je určena dětem ve věku od 2 do 8 let s různým druhem a stupněm zdravotního postižení a znevýhodnění – dětem s vadami řeči, poruchou autistického spektra, dětem smyslově, tělesně i mentálně postiženým, dětem s kombinovanými vadami. Škola vzdělává děti dle § 16 odst. 9 Školského zákona.

Kapacita MŠ je 24 dětí. MŠ je školou trojtřídní. Třídy jsou heterogenní. Děti jsou rozdělovány do tříd podle druhu a stupně postižení, mobility a také osobnostních rysů. Ve větší ze tříd probíhá vzdělávání dětí třídy Berušek (děti s více vadami) souběžně se vzděláváním dětí třídy Ježků (děti s PAS). V každé z těchto tříd může být vzděláváno 4 – 6 dětí. V prostorově menší třídě Sluníček se vzdělávají děti s lehčím typem zdravotního postižení či znevýhodnění. Zde může být vzděláváno maximálně 12 dětí.

Provoz v každé třídě zajišťují učitelky s kvalifikací speciálního pedagoga a asistenti pedagoga. Prostředí tříd je přizpůsobeno zdravotnímu postižení dětí, je vybaveno speciálními pomůckami, hračkami a odpovídajícím nábytkem.

Mateřská škola úzce spolupracuje se Speciálně pedagogickým centrem, které při škole působí  a s Pedagogicko - psychologickou poradnou v Kolíně. Každé dítě má vypracován individuální vzdělávací plán vycházející z úrovně jeho schopností. 

Posláním naší MŠ je společně s odborníky zajistit komplexní péči a všestranný harmonický rozvoj dětí. MŠ se zaměřuje na kvalitní speciálně pedagogickou péči se zřetelem na všestranný harmonický rozvoj dětí podle jejich možností, s respektováním druhu a stupně postižení.

> zpět na obsah

Třídy

V naší školce fungují tři třídy: Sluníčka, Berušky a Ježci.

SLUNÍČKA

popis: třída pro děti s lehkým typem zdravotního postižení, s poruchami řeči
věk dětí: 3 - 7
počet zapsaných dětí: 12
učitelky: Mgr. Marie Rybářová, DiS. - vedoucí učitelka MŠ, Mgr. Hana Hoskovcová

BERUŠKY

popis: třída pro děti s více vadami
věk dětí: 3 – 7
počet zapsaných dětí: 5
učitelky: Bc. Tereza Šlechtová
asistent pedagoga: Marie Kulhavá Pechová, Jan Štamberg

JEŽCI

popis: třída pro děti s PAS, s více vadami
věk dětí: 3 – 7
počet zapsaných dětí: 6
učitelky: Mgr. Lucie Reslová, Lenka Veselá
asistent pedagoga: Ilona Vávrová

Ve třídě pro děti s poruchou autistického spektra se pracuje podle zásad TEACCH programu (strukturalizace, vizualizace a individualizace výuky).

 

 

 

 

 

 

> zpět na obsah

Kontakty

Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, příspěvková organizace
Kutnohorská ulice 179, 280 02 Kolín IV

Tel: 724 126 334 (přímý telefon do školky)

Vedoucí učitelka: Bc. Marie Rybářová

> zpět na obsah